System rejestrowania obecności dzieci i naliczania odpłatności za pobyt dziecka

 

Zasady korzystania z systemu przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Publicznego  Przedszkola Nr 1 w Złotowie:

 

       I. Postanowienia wstępne:

 • System  zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 • System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą  NR IX.79.2019  RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia  czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnegow  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów.

 

     II.  Sposób naliczania odpłatności:

 • Miesięczna wysokość  opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu  ustalana jest na podstawie stawki godzinowej oraz  liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (5 godzin jest dla wszystkich dzieci bezpłatne). 
 • Płatności naliczane są z dołu. Odpłatność za miesiąc bieżący zostaje rozliczona w miesiącu następnym. Po zakończeniu bieżącego miesiąca system automatycznie nalicza odpłatność do zapłacenia,  odliczając opłaty wynikające z  nieobecności dziecka - za pobyt i  wyżywienie ( zadeklarowaną liczbę  posiłków dziennie).
 • Odpłatność  za godziny pobytu dziecka w przedszkolu naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Informacja o naliczonej odpłatności rodzice otrzymują na podaną przez siebie pocztę e-mali.
 • Rodzice zobowiązani są dokonać płatności  na konto przedszkola do 10-go każdego miesiąca. Należy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka jest podana w przesłanej informacji e-mail

 

III.       Zasady korzystania z czytników kart:

 • Rodzic (opiekun prawny) przyjmujący w depozyt indywidualną kartę zbliżeniową, potwierdza własnoręcznym  podpisem jej przyjęcie i zwrot w „Rejestrze kart”.
 •  Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża użytkownika, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów karty.
 • Dodatkowe karty  można zakupić u intendentki przedszkola. W przypadku zakupu karty przez Rodzica   postanowienia w punkcie 1 i 2 nie mają zastosowania.

 

    IV. Przyprowadzanie i odbieranie  dzieci z przedszkola:

 • Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające  lub odbierające dziecko, zbliżając się do drzwi wejściowych  zobowiązani są  do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika. Karta indywidualna ma funkcję otwierania drzwi.
 • Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności zgodnie obecnością dziecka zaznaczoną  w dzienniku zajęć  oraz  deklaracją korzystania z przedszkola (dzieci 6-letnie spełniające obowiązek przedszkolny oraz posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym nie mają opłaty za pobyt).
 • Ze względu na bezpieczeństwo dzieci drzwi do przedszkola pozostają zamknięte. W przypadku konieczności wejścia  do przedszkola rodzic/ opiekun otwiera drzwi kartą.  Rodzic nie posługuje się kartą, gdy  przychodzi do przedszkola w czasie nieobecności dziecka. Wówczas, aby wejść do przedszkola dzwoni dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach.
 • Jeżeli Użytkownik nie ma przy sobie karty, to powinien fakt ten zgłosić Intendentowi przedszkola w celu potwierdzenia godziny przyprowadzenia lub odbioru dziecka.

 

   V. Postanowienia końcowe:

 • Niniejsze zasady obowiązują od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do przedszkola.  
 • Niniejsze zasady są dostępne na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 
 • Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 
 • Administratorem danych osobowych zawartych w systemie  jest dyrektor przedszkola. 
 • Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, naliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, a także kontroli dostępu osób odbierających dzieci.
 •  Zakazuje się udostępniania kart/y osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.
 •  Kartę nie  należy przechowywać przy telefonie komórkowym, ryzyko utraty aktywności karty.
 • Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, udziela rodzicom/opiekunom prawnym intendent lub dyrektor przedszkola.  

 

DODATKOWE KARTY  MOŻNA ZAKUPIĆ U INTENDENTKI PRZEDSZKOLA W GODZ. 7:30-15:30

Szanowni Rodzice !!!
 
Informujemy, że   w przedszkolu funkcjonuje  System rejestrowania obecności dzieci i na liczania odpłatności za pobyt dziecka, który zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych. Zasady korzystania z systemu są umieszczone poniżej.
 
Odpłatność za miesiąc bieżący zostaje rozliczona w miesiącu następnym. Prosimy sprawdzać pocztę e-mail

Odpłatność za przedszkole -sprawdź uchwała Rady Miejskiej w  Złotowie

 

Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 11 zł w tym: 

 • 2 zł śniadanie
 • 7 zł obiad
 • 2  zł podwieczorek 

Podstawa programowa realizowana jest przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu;

5 godzin jest dla wszystkich dzieci bezpłatne;

Dla dzieci w wieku 3-5 lat opłata za  każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin wynosi 1,30 zł,

dzieci 6 –letnie  oraz posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym są zwolnione z opłaty za pobyt;

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym składają do dyrektora wniosek (kliknij) o zwolnienie z opłaty.

Płatność na konto przedszkola do 10-go każdego miesiąca- nr konta  51 8941 0006 0026 3551 2000 0040

 

Należy wpłacać dokładnie taką kwotę, jaka jest podana na wydruku dla rodziców.

 

OPŁATY

Strona www stworzona przez Foto-N

Publiczne Przedszkole nr 1

w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów

NIP: 767-169-88-76