EMERYTOWANI PRACOWNICY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W ZŁOTOWIE:

Betscher Bożena

Błąd Janina

Bonna Danuta

Cicha Jadwiga

Dudzik Genowefa

Franczak Elżbieta

Kaczmarczyk Henryk

Kropidłowska Teresa

Kucharska Krystyna

Kuczyńska Urszula

Kulik Stanisława

Łangowska Danuta

Manikowska Gertruda

Niemczyk Jolanta

Olszewska Danuta

Piątek Violetta

Podhalicz Irena

Ptasińska Helena

Reszkowska Małgorzata

Sądel Józef

Spychalla Teresa

Stecyk Danuta

Stelmach Bogumiła

Szczepaniak Grażyna

Wróblewska Barbara

Zaborowska Bożena

Od 26.09.2017r. dyrektorem Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie jest mgr Mariola Surma, która wygrała konkurs na to stanowisko w dniu 21.09.2017r.

01.09.1991r.  Przedszkole nr 1 przy ul. Grochowskiego 14 w Złotowie ukształtowało się w wyniku połączenia wyznaczonych nauczycieli, pracowników administracji   i obsługi następujących  złotowskich placówek: Przedszkola nr 1, usytuowanego wcześniej  przy ul. Mickiewicza, Przedszkola nr 3 z ul. Marii Panny i Przedszkola nr 5 z Al. Piasta 37.                                                                                                                                                                                       

Konkurs na dyrektora Przedszkola nr 1 w Złotowie wygrała mgr Krystyna Kucharska.

W okresie, kiedy dyrektorem była mgr Krystyna Kucharska  Przedszkole nr 1 przechodziło wiele reorganizacji ze względu na dalszą  likwidację placówek przedszkolnych w Złotowie.

 

Dnia 01.09 1992 r. do Przedszkola nr 1 dołączyło część dzieci,  nauczycieli ( m.in. Wrzeszcz Grażyna, Surma Mariola) i pracowników obsługi  ze  zlikwidowanego Przedszkole nr 8, ul. Królowej Jadwigi 54 oraz z   Przedszkola nr 7, przy Al. Piasta 37- filia Przedszkola nr 8, gdzie były oddziały zerowe.

Nauczyciele i pracownicy obsługi Przedszkola nr 8 zostali przeniesieni do rożnych przedszkoli w mieście, m. in. do Przedszkola nr 1. Nastąpiła również zmiana numeracji Przedszkola nr 6 na Przedszkole nr 3.                               

 

Od 01.09.1997 r. w wyniku  zlikwidowania  Żłobka Dziennego nr 1 w Złotowie do Przedszkola nr 1 dołączyła  część pracowników w/w żłobka (m.in. pielęgniarka Małgorzata Reszkowska,  kucharka Łangowska Danuta, opiekunki dziecięce  Ewa Belka, Mirosława Konnek, Zdzisława Łyszcz, Alita Żeromska), praczka-szwaczka Halina Dwaronowska.Od 01.09.1997 r. w Przedszkolu nr 1 w Złotowie został uruchomiony oddział żłobkowy, do którego uczęszczały dzieci w wieku od  ukończenia jednego roku do trzech lat.

Od 01.09.2003r. oddział żłobkowy: 1-3 latki - został zlikwidowany ze względu na małą liczbę zgłoszeń. Część  pracowników  została przeniesiona do innych placówek.              

Od 01.09.2005r., w wyniku likwidacji Przedszkola nr 3 w Złotowie przy ul. Grochowskiego 17, do Przedszkola nr 1 w Złotowie dołączyły  dzieci, nauczyciele ( Danuta Bonna, Urszula Kuczyńska, Bożena Betscher, Jolanta Głazik, Violetta Piątek)  i część personelu administracyjno-obsługowego ( intendent- Stelmach Bogusława, szefowa kuchni Janina Błąd,  pomoc kuchenna Zaborowska Bożena).   

 

25.09.2017r. odeszła na emeryturę mgr  Krystyna Kucharska – wieloletni dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1  (pełniła tę funkcję w Przedszkolu nr 1 przez 26 lat).  

W 1962 r. Wydział Oświaty w Złotowie powołał Przedszkole nr 1 jako bazowe, które przewodzi w pracy metodycznej pozostałym placówkom przedszkolnym powiatu.  

Do 1971 r. będąc jednocześnie placówką pracy kierownika Powiatowego Ośrodka Metodycznego  Senskiej J., służyło pomocą w pracy metodycznej wszystkim placówkom przedszkolnym powiatu, a przede wszystkim przedszkolom PGR poprzez prowadzenie zajęć otwartych oraz udzielanie instruktażu. W przedszkolu co roku odbywały swą praktykę uczennice Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli w Wałczu.  W każdym roku odbywały się w Przedszkolu nr 1 w Złotowie konferencje metodyczne, a w latach 1966-1967 konferencje wojewódzkie.  Koleżanki z Przedszkola nr 1: Skaja Urszula i Senska J. przedstawiały w odczytach pedagogicznych osiągnięcia zdobyte w pracy codziennej z dziećmi.  Odczyty zdobyły wyróżniającą klasyfikację Wydziału Oświaty w Złotowie, Kuratorium Okręgu Szkolnego oraz Ośrodka Metodycznego w Koszalinie.  W uznaniu za wkład i osiągnięcia w pracy zawodowej koleżanki Skaja Urszula i Senska J. otrzymały listy pochwalne Ministra Oświaty. Ponadto Skaja Urszula została odznaczona srebrnym krzyżem zasługi i złotą odznaką za zasługi w rozwoju ziemi województwa koszalińskiego.

 Od września 1991r. Przedszkole nr 1 mieści się w budynku przy ulicy Grochowskiego 14.W budynku tym wcześniej mieścił się Żłobek Dzienny nr 2, który  ze względu na brak dzieci, stał pusty. Budynek ten został wybudowany w 1979r.

W roku 1945 kierowniczką przedszkola była kol. Genowefa Konopka i pracowała do 1961r.W 1948r. Inspektorat Oświaty w Złotowie przeniósł czasowo przedszkole do budynku przy ulicy Staszica 12.  Z uwagi na lepsze warunki lokalowe podniesiono stopień organizacyjny do dwóch oddziałów. 

W roku 1953 siedziba przedszkola wróciła na swoje pierwotne miejsce, tj. do budynku przy ul. Plac Wolności 13.  Liczba dzieci w przedszkolu wzrosła do 105, funkcjonowały już  trzy oddziały, a wszystkie pomieszczenia w budynku należały do przedszkola.

W roku 1961 kierownictwo Państwowego Przedszkola nr 1 w Złotowie powierzono Urszuli Skaji.

RYS HISTORYCZNY

Początek  istnienia Przedszkola nr 1 w Złotowie sięga roku 1945.Tego roku w budynku, w którym mieścił się Polski Czerwony Krzyż zostały wydzielone pomieszczenia na 35 dzieci. Założycielem tego oddziału przedszkolnego było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Strona www stworzona przez Foto-N

Publiczne Przedszkole nr 1

w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów

NIP: 767-169-88-76